20-10-2022     Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης